Adatvédelmi nyilatkozat

Hámori Ház, a közösségek műhelye

Közösségi Ház Pécelen

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a Hámori Ház , továbbiakban Közösségi ház (székhely: 2119 Pécel, Ráday utca 25.; képviselő: Tölgyesi-Nagy Klára Marianna; elektronikus levelezési cím: info@hamorihaz.hu; továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett programok résztvevőinek tárolt adatai kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatosan a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági eljárási rend, valamint a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályokat meghatározza.

A szabályzat kialakításakor különös tekintettel figyelembe vett törvények:

 1. az 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
   nyilvánosságáról, 

  2.    2003. évi XLVIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról, 

  A szabályzat hatálya kiterjed a Hámori Ház tulajdonosaira, a működtetővel (Egylépcső Oktató és Tanácsadó Kft. kapcsolattartó: Nagy Zsolt ügyvezető, székhely: 2119 Pécel, Tas vezér utca 5.)  megbízási jogviszonyban álló személyekre, valamint önkénteseire. Kiterjed továbbá azokra a személyekre, akik a Közösségi Háztól kapott megbízásuk alapján az Adatvédelmi Szabályzat előírt rendelkezéseivel kapcsolatba kerülnek.

  I.    Fogalom meghatározások:

  Jelen Szabályzat szempontjából:

1.1    személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.  A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
1.2    különleges adat:
a)    a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b)    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
1.3    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
1.4    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,
1.5    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
1.6    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
1.7    adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
1.8    nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
1.9    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
1.10    adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
1.11    adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 1.12    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
1.13    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
1.14    adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
1.15    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

II.    Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei:

A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az intézmény vezetője felelős.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a)    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b)     azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. megsemmisítése,

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
A megszerzett adatokat (név nélkül) csak statisztikai célokra használjuk.

Amennyiben 18 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettség merül fel az adatkezelő részéről, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzíthetjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

III.    Érintettek jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha:
a)    kezelése jogellenes,
b)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
c)    azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

2016. szeptember 01.

Tölgyesi-Nagy Klára

intézményvezető 

 

Köszönjük jelentkezését! Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.